Regulamin sklepu internetowego sklep.codziennaporcja.com (zwany dalej: Regulaminem)

Sklep internetowy sklep.codziennaporcja.com prowadzony jest przez: VALO FOOD Sp. z o.o. z/s w Boguchwale, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 36-040 Boguchwała, NIP: 5170416624, REGON: 388590021, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000893182, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł wpłaconym w całości, zwany dalej: Sklepem.

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Kontakt ze sklepem
 4. Wymagania techniczne
 5. Informacje ogólne
 6. Oferowane metody dostawy i płatności
 7. Wykonanie umowy sprzedaży
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 10. Reklamacje i gwarancja
 11. Postanowienia końcowe
 12. Opinie, komentarze
 13. Dane osobowe
 14. Załączniki

§ 1 Postanowienia wstępne

Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest iMoje.

§ 2 Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sklepem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sklepem.

Produkt - znajdująca się w ofercie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem.

Formularz zamówienia - formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz płatności - formularz umożliwiający wgląd do Zamówienia złożonego w Sklepie oraz jego zatwierdzenie i dokonanie płatności przez Klienta.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sklepem.

§ 3 Kontakt ze sklepem

Adres Sklepu: Valo Food Sp. z o.o. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 36-040 Boguchwała, E-mail Sklepu: bok@sklepcodziennaporcja.com. Telefon Sklepu: +48 724 920 930, dostępny do poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym potwierdzania zamówienia i płatności za Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5 Informacje ogólne

 1. Złożenie zamówienia nie wymaga zakładania Konta w Sklepie. Zamówienie bez rejestracji wymaga każdorazowej akceptacji Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację i opłacenie Zamówienia. Dane osobowe chronione i zabezpieczone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych Produktów i wycofywania Produktów z oferty.
 4. W przypadku ograniczonej dostępności Produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o czym Klient będzie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy zalogować się przez swoje konto lub bez zakładania konta zaakceptować każdorazowo Regulamin. Należy zapoznać się z informacjami o produkcie lub produktach, dodać produkty do koszyka jeśli są dostępne, wybrać sposób dostawy, wybrać sposób zapłaty, wprowadzić dane odbiorcy, sprawdzić podsumowanie zamówienia i złożyć zamówienie wybierając opcję Kupuję i płacę.
 6. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany Produkt.
 7. Ceny podane na Formularzu płatności wyrażone są w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT.
 8. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

§ 6 Oferowane metody dostawy i płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

 1. Paczkomatów InPost
 2. Kuriera InPost
 3. Kuriera InPost - za pobraniem
 4. Poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 36-040 Boguchwała w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. W formie przelewu on-line z wykorzystaniem systemu dostawcy usług płatniczych iMoje (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu potwierdzenia o płatności z Banku)
 2. Kartą płatniczą,
 3. BLIK.

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Wszystkie Produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po złożeniu Zamówienia oraz zapłacie za złożone zamówienie przez Klienta.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sklepu o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sklepem.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (dnia uznania rachunku bankowego Sklepu). Czas realizacji podawany jest w opisie produktu i może być różny dla różnych Produktów.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji przez Sklep zamówienia dotyczącego oznaczonego Produktu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim przypadku Sklep zaproponuje Klientowi inne Produkty, odpowiadające oznaczonemu Produktowi, w takiej samej jakości, cenie o takim samym przeznaczeniu. Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie mu produktu odpowiadającego zamówionemu produktowi lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. W razie braku zapłaty za Zamówienie lub braku kontaktu ze strony Klienta, Zamówienie zostanie anulowane po 3 dniach kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Faktury za zakup i dostawę Produktu są wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Dostarczane są na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie rejestracji lub w formularzu Zamówienia w razie zakupu bez rejestracji.
 10. Sklep nie odpowiada za błędne dane na fakturze, jeżeli takie zostały podane przez Klienta podczas rejestracji lub na etapie składania Zamówienia.
 11. Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę w formie papierowej i dołączy ją do przesyłki z zakupionym Produktem.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktów zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sklep wady Produktu.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy przez Klienta, Klient zobowiązany jest złożyć wobec Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres Sklepu za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na adres e-mailowy bok@sklepcodziennaporcja.com w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sklep dokonuje zwrotu płatności w ciągu 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania do Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W związku z odstąpieniem od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania Produktu w stanie kompletnym. Korekta faktury zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany przy Zamówieniu.
 8. Zwracany przez Klienta Produkt musi być w stanie niezmienionym w stosunku do dostarczonego Klientowi przez Sklep w związku z Zamówieniem zapakowany tak aby nie uległ zniszczeniu w transporcie.
 9. Zwracany Produkt należy odesłać na adres firmy: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 36-040 Boguchwała.
 10. Klient nie ponosi kosztów wysyłki związanych z odstąpieniem od umowy, jeżeli wybrał on najtańszy sposób dostawy przy zakupie Produktu. W odmiennym przypadku Sklep pokrywa koszty wysyłki wyłącznie do wysokości najtańszej oferowanej przez Sklep formy dostawy dla danego Zamówienia.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji dostarczonej przez Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Valo Food Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania prowadzonego Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną w postaci reklamacji na adres: bok@sklepcodziennaporcja.com
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości. Sklep zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 10 Reklamacje i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towarów Sklepie Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Reklamacje można składać: na piśmie (na adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 36-040 Boguchwała) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: bok@sklepcodziennaporcja.com)
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Produktu, Klient powinien dokładnie sfotografować uszkodzony Produkt, opisać rodzaj uszkodzenia i przesłać zdjęcia wraz z opisem w formie elektronicznej na adres email: bok@sklepcodziennaporcja.com lub w formularzu zgłoszenia reklamacji.
 5. Przesyłki zwrotne Produktu do Sklepu dokonywane bez jego wiedzy i zgody nie będą przyjmowane. Nadanie przesyłki zwrotnej zawierającej Produkt należy najpierw ustalić pisemnie, poprzez korespondencję email ze Sklepem lub formularz zwrotu. Produkt zwracany do Sklepu musi być dobrze zabezpieczony na czas transportu. Reklamacje Produktów, które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.
 6. Złożone przez Klienta reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 7. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sklep nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez: naprawienie Produktu, wymianę na Produktu na wolny od wad, obniżenie ceny zakupionego Produktu, lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna. Sklep może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez Klienta sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy: jest niemożliwy do spełnienia przez Sklep, lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez Sklep.
 9. W przypadku gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą przekazane Klientowi wraz z Zamówieniem.
 10. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 36-040 Boguchwała.
 11. Jedyną podstawą do reklamacji uszkodzonego w transporcie Produktu jest jego sprawdzenie w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki zawierającej Produkt, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypełnienie protokołu zgłoszenia szkody z uwzględnieniem dokładnego opisu uszkodzenia oraz okoliczności dotyczących jego stwierdzenia.
 12. W przypadku wysyłki do paczkomatu InPost przesyłkę zawierającą zamówiony Produkt należy sprawdzić przy odbiorze przy paczkomacie i w przypadku zauważenia uszkodzeń podczas odbioru przesyłki wypełnić formularz reklamacji na ekranie. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone po zakończeniu procedury odbioru przesyłki zawierającej zamówiony Produkt z paczkomatu, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego w Oddziale Inpost, co stanowi warunek konieczny do przyjęcia reklamacji przez Sklep

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Opinie, komentarze

 1. Klient może wystawić opinie o Produktach które zakupił w Sklepie. Opinia musi dotyczyć zakupionego Produktu, opisywać jego zalety, wady i doświadczenia związane z wykorzystaniem Produktu.
 2. Klient może napisać jedną opinię o danym Produkcie.
 3. Zanim komentarz/ opinia zostanie umieszczona Klient powinien upewnić się, że jej treść jest zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw oraz dóbr osobistych innych osób.
 4. Opinie oraz opisy nie mogą: rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny, zawierać wulgaryzmów, nawoływać do przemocy lub nienawiści, propagować rasizmu, naruszać dóbr osobistych osoby trzeciej, głosić poglądów społecznych, podawać informacji, które stanowią o nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe, promować produktów i usług sklepów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Sklepu, zawierać odnośników do innych stron internetowych, zawierać szczegółowe dane osobowe: ani Kupującego, ani doradcy z którym Klient kontaktował się w kwestiach dotyczących złożonego Zamówienia.
 5. Dodający opinię jest odpowiedzialny za treść swoich opinii i komentarzy.
 6. Opinie nie będą redagowane przez Sklep. Jeśli dana opinia narusza postanowienia regulaminu może być usunięta przez Sklep.
 7. Zamieszczona opinia może być nieodpłatnie wykorzystywana, rozpowszechniana, publikowana, kopiowana, a przez Sklep.
 8. Sklep ma możliwość zablokowania dodawania opinii do wybranych Produktów i oraz ukrycia opinii nich dotyczących.

§ 13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem formularzy zamówienia jest Sklep.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu Sklepu przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być: a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje o Polityce prywatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§ 14 Załączniki

Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu podatku

Formularz reklamacji i zwrotu